De werkgroep

Er zijn voor Nederland geen prevalentiecijfers van levercirrose bekend. Geschat wordt dat 0.2% van de Nederlandse bevolking die ouder dan 12 jaar zijn een levercirrose heeft. Dat zou neerkomen op 34.000 patiënten. (1) Omgerekend waren er in 2012 ongeveer 5000 ziekenhuisopnames in verband met complicaties van chronische leverziekten of levercirrose (2). Het aantal sterfgevallen als gevolg van levercirrose zou in 2016 ten opzichten van 2015 gestegen zijn van 389 naar 460 gevallen. (3) Ook in Groot Brittannië is het aantal patiënten met levercirrose met 68% gestegen. Dit wordt vooral toegeschreven aan een toename van het aantal gevallen van alcohol abusus, overgewicht en chronische hepatitis C. (4)

Klinisch kan cirrose verdeeld worden in een gecompenseerde fase, die grotendeels asymptomatisch verloopt en een gedecompenseerde fase, welke zich kan uiten in het ontwikkelen van ascites, het optreden van varices bloedingen, hepatische encefalopathie of geelzucht. De overgang van gecompenseerde naar gedecompenseerde levercirrose is een cruciaal moment in het beloop van de ziekte en gaat gepaard met significante daling in overleving. De mediane overleving bij gecompenseerde cirrose is meer dan 12 jaar, terwijl dat voor patiënten met een gedecompenseerde levercirrose ongeveer 2 jaar is.

De complicaties van levercirrose zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan de ontwikkeling van portale hypertensie (varicesbloeding, ascites en hepatische encefalopathie). Met de introductie van de Fibroscan kan tegenwoordig al vroeg een goede inschatting gedaan worden naar de aanwezigheid van klinisch significante portale hypertensie. Een impedantie van < 20kPa in combinatie met een trombocytengetal > 150 x 10E9/L heeft een laag risico op klinisch significante oesofagusvarices, waardoor endoscopische surveillance niet noodzakelijk is. (5). De Model of Endstage Liver Disease (MELD) is daarbij ook een belangrijke voorspeller van lever gerelateerde mortaliteit. (6) Toch dekt de MELD-score niet het gehele spectrum van levercirrose. Zo wordt de aanwezigheid van ascites niet meegenomen in de score, terwijl ongeveer 60% van de patiënten in het beloop van hun ziekte ascites ontwikkelt. (7). De prognose van patiënten die ascites ontwikkelen is duidelijk ongunstiger, waarbij 40% binnen het jaar overlijdt en de mediane overleving van patiënten met refractaire ascites is met 6 maanden nog slechter. (8)

De Nederlandse richtlijnen adviseren patiënten met gecompenseerde levercirrose halfjaarlijks te screenen op hepatocellulair carcinoom. (9) Dit leidt tot een duidelijk betere overleving in vergelijking tot patiënten die niet in een surveillance programma zitten. (10). Toch ontwikkelt een groot percentage van de patiënten geen hepatocellulair carcinoom. Ook zal het overgrote deel van de patiënten na adequaat behandelen van de onderliggende leverziekte geen progressie ontwikkelen van de levercirrose. Het ontbreekt echter van niet invasieve factoren die kunnen voorspellen wie in de toekomst complicaties gaat ontwikkelen. Om een beter zicht te krijgen op het beloop van patiënten met levercirrose en de ontwikkeling van complicaties is een landelijke werkgroep portale hypertensie opgericht. De werkgroep bestaat uit leden van zowel academische als regionale ziekenhuizen en heeft tot doel om de prevalentie van levercirrose en de daaraan gerelateerde complicaties in kaart te brengen. Daarnaast zal de werkgroep landelijke studies ondersteunen die de behandeling van complicaties van portale hypertensie moet verbeteren. Tenslotte zal de werkgroep een coördinerende rol spelen bij het tot stand komen en onderhouden van landelijke richtlijnen. Geïnteresseerde specialisten kunnen contact opnemen via secretariaat@portalehypertensie.nl.